Traduccions Tècniques

  • Catàlegs tècnics
  • Manuals de funcionament i manteniment
  • Descripcions de productes

Investiguem la terminologia específica de cada empresa i elaborem un glossari de termes i expressions mitjançant les nostres eines informàtiques de memòries de traducció (MT) i bases terminològiques. Aquesta tecnologia de traducció assistida per ordinador (TAO) ens permet traduir més ràpid i poder oferir descomptes al client. Alhora, podem garantir una major consistència i homogeneïtat en els textos.